Затверджено нові форми бухгалтерської звітності за 2011

Нові форми бухгалтерської звітності, по яких організації будуть зобов'язані звітувати, починаючи з річної бухгалтерської звітності за 2011 рік, затверджені наказом Мінфіну Росії «Про форми бухгалтерської звітності організацій» від 2 липня 2010 р. № 66н, далі – Наказ № 66н. Нагадаємо, в проекті цього наказу планувалося дозволити скористатися новими формами з 2010 року Склад звітності

Ads

Склад нової звітності наступний:

– Бухгалтерський баланс (Додаток № 1 до наказу);

– Звіт про прибутки і збитки (Додаток № 1 до наказу);

– Звіт про зміни капіталу (Додаток № 2 до наказу);

– Звіт про рух грошових коштів (Додаток № 2 до наказу);

– Звіт про цільове використання отриманих коштів, (для громадських організацій (об'єднань), які не здійснюють підприємницької діяльності і не мають крім вибулого майна оборотів з продажу товарів (робіт, послуг)).

Починаючи зі звітності за 2011 рік організації самостійно визначатимуть деталізацію показників за статтями нових форм звітності, а додаткове розкриття інформації будуть викладені у відповідних пояснень.

Пояснення (раніше – пояснювальна записка) до бухгалтерського балансу і звіту про прибутки і збитки (далі – Пояснення) можуть бути оформлені в табличній і (або) текстовій формі. У разі вибору організацією табличній форми пояснень, за основу береться Додатку № 3 до наказу, яке нагадує нині діючу «п'яту» форму.

Для суб'єктів малого підприємництва передбачено спрощений порядок формування бухгалтерської звітності:

– В бухгалтерський баланс і звіт про прибутки і збитки включаються показники тільки за групами статей (без деталізації показників);

– В додатках до бухгалтерського балансу і звіту про прибутки та збитки наводиться лише та інформація, без якої неможлива оцінка фінансового положення організації або фінансових результатів її діяльності.

При цьому за малими підприємствами залишається право формувати звітність у загальному порядку, без будь-яких скорочень.

Некомерційним організаціям, за винятком громадських організацій (об'єднань), які не здійснюють підприємницької діяльності і не мають крім вибулого майна оборотів з продажу товарів (робіт, послуг), при формуванні пояснень до бухгалтерського балансу і звіту про прибутки та збитки рекомендовано застосовувати наведену в наказі форму звіту про цільове використання отриманих коштів (додаток № 2 до наказу).

Аудиторський висновок не включено до складу бухгалтерської звітності, але при цьому проведення обов'язкового аудиту ніхто не відміняв. Критерії для організацій, зобов'язаних проводити обов'язковий аудит, встановлені Федеральним законом «Про аудиторську діяльність» № 307-ФЗ від 30 грудня 2008 року.

Оскільки кардинальних змін у форми бухгалтерської звітності не внесено, зупинимося на змінах, які заслуговують на особливу увагу бухгалтерів.

Бухгалтерський баланс і звіт про прибутки та збитки

1. У бухгалтерській звітності, що подається до органів державної статистики та інші органи державної влади (податкові інспекції), в ці форми звітності додається ще одна графа «Код», де зазначаються відповідні коди показників. Перелік кодів міститься в Додатку № 4 до наказу.

2. Відомості будуть відбиватися на звітну дату зазначеного періоду і на 31 грудня як попереднього року, так і того, який йому передує. Для цього тепер передбачено три графи замість двох.

3. Склад статей бухгалтерського балансу скоротився, додаткової розшифровки (запаси, дебіторська та кредиторська заборгованість, резервний капітал) зникли. Однак інформація до рядка бухгалтерського балансу (звіту про прибутки і збитки), яка є суттєвою для оцінки зацікавленими користувачами фінансового стану організації, повинна розкриватися в поясненні. Номер таких Пояснень повинен вказуватися в спеціально відведеній графі.

4. Зі складу необоротних активів бухгалтерського балансу виключено незавершене будівництво. У той же час з'явився новий рядок «Результати досліджень і розробок».

5. У розділі III балансу «Капітал і резерви» введена нова рядок «Переоцінка необоротних активів», а рядок «Додатковий капітал» повинна відображатися без урахування переоцінки.

6. У розділі IV балансу «Довгострокові зобов'язання» з'явився новий показник «Резерви під умовні зобов'язання».

7. У новій формі балансу виключена «Довідка про наявність цінностей, які обліковуються на позабалансових рахунках», а в новій формі звіту про прибутки та збитки виключена «Розшифровка окремих прибутків і збитків».

8. У Довідкової інформації звіту про прибутки та збитки тепер вказується «Сукупний фінансовий результат періоду», який складається із суми нововведених показників по рядках "Чистий прибуток (збиток)», «Результат від переоцінки необоротних активів, не включається до чистий прибуток (збиток) періоду »і« Результат від інших операцій, не включається до чистий прибуток (збиток) звітного періоду ».

Звіт про зміни капіталу

1. У звіті про зміни капіталу помінялася структура показників: розшифровка рядки «Зміни в Облікової політики» виведено в окремий розділ «Коригування у зв'язку зі зміною облікової політики та виправленням помилок».

2. Розділ «Резерви» – виключений.

3. Показник «Чисті активи» переведений з Довідки в окремий розділ і дані по ньому наводяться аналогічно даними балансу, в порівнянності за три звітні періоди.

4. Крім того, у форму додана ще одна графа «Власні акції, викуплені в акціонерів».

Звіт про рух грошових коштів

1. Зазнала незначні зміни структура показників звіту про рух грошових коштів: залишок грошових коштів на початок і кінець періоду, результат руху грошових коштів виведені в кінець форми.

2. Рядки «Чисті грошові кошти від _____ діяльності» перейменовано на «Результат руху грошових коштів від ______ діяльності».

Пояснення до бухгалтерського балансу і звіту про прибутки та збитки

Приблизна форма Пояснень у вигляді таблиці наведена в Додатку № 3 до наказу, при цьому організація може вибрати рекомендований варіант форми або розробити свою форму, але з обов'язковою умовою, щоб у поясненнях була розкрита вся істотна інформація для зацікавлених користувачів.

Повторимося, Пояснення, це, по суті, нині діюча «п'ята» форма. Проте розбіжності у них все ж є, наведемо їх.

1. У формах Пояснень крім показників на початок і кінець звітного періоду і змін за період, для порівнянності показників дані по рядках наводяться також і за попередній рік.

2. Інформація по наявності і руху НДДКР по об'єктах (групах об'єктів) об'єднана в одному розділі «Нематеріальні активи і витрати на НДДКР».

3. В розділ «Основні засоби» Пояснень включений новий підрозділ «Незавершені капітальні вкладення» із зазначенням понесених витрат, списанням витрат і прийняттям капітальних вкладень до обліку як основних засобів.

4. З довідкової інформації в окремий розділ виведені показники «Зміни вартості основних засобів у результаті добудови, дообладнання, реконструкції та часткової ліквідації» із зазначенням конкретних об'єктів основних засобів, які зазнали модернізації.

5. У розділі «Фінансові вкладення» необхідно вказувати додаткову інформацію: зміни фінансових вкладень за період (вибуття, нарахування відсотків і т.д.), їх інше використання.

6. Пояснення доповнені розділом «Запаси», де повинна розкриватися інформація за групами запасів: залишки на початок і кінець року, зміни за період (надійшло, вибуло, резерв під зниження вартості, в заставі і т.д.).

7. У розділі «Дебіторська та кредиторська заборгованості» інформацію необхідно буде розкрити в розрізі змін за період (надходження, належні відсотки, погашення, відновлення резерву, переклад з довгострокової в короткострокову і т.д.) і окремо виділити прострочену дебіторську і кредиторську заборгованості.

8. Пояснення доповнені розділом «Резерви під умовні зобов'язання».