Витребування документів при камеральної перевірки

Відповідно до статті 88 НК РФ при проведенні камеральної перевірки податковий орган має право витребувати у платника податків додаткові відомості, отримати пояснення та документи, що підтверджують правильність обчислення і своєчасність сплати податків. При зловживанні таким правом, платник податків має право не надавати документи, що виходять за рамки камеральної перевірки. У Постанові ФАС Східно-Сибірського округу № А33-14577/02-С3н-Ф02-1087/03-С1 зазначено:

Ads

Відповідно до статті 88 НК РФ при проведенні камеральної перевірки податковий орган має право витребувати у платника податків додаткові відомості, отримати пояснення та документи, що підтверджують правильність обчислення і своєчасність сплати податків. При зловживанні таким правом, платник податків має право не надавати документи, що виходять за рамки камеральної перевірки. У Постанові ФАС Східно-Сибірського округу № А33-14577/02-С3н-Ф02-1087/03-С1 зазначено:

Листом від 5 серпня 2002 року N ВЮ-04-05/2599 податкова інспекція витребувала у ВАТ "Красноярскенерго" ряд документів з терміном подання не пізніше 19 серпня 2002 року (лист отримано ВАТ "Красноярскенерго" 12 серпня 2002 року).

Зазначеним листом витребувані копії документів:

за податковими деклараціями за травень, червень 2002 року – платіжних доручень, виписок банку, прибуткових касових ордерів, які послужили підставою для застосування пільг з податку на додану вартість за травень, червень 2002 року; рахунків – фактур, що послужили підставою для застосування пільг з податку на додану вартість за травень, червень 2002 року; виписок з книги продажів за травень, червень 2002 року по роботам, послуг, що не підлягає оподаткуванню податком на додану вартість; путівок (курсівок) за травень, червень 2002 року, форма яких затверджена в установленому порядку; ліцензії на надання послуг санаторно – курортних та оздоровчих установ, закладів відпочинку;

за уточненими податковими деклараціями за червень – грудень 1999 року, липень – грудень 2000 року, січень – грудень 2001 року – бухгалтерської довідки, в якій необхідно відобразити причини і сутність виникли змін, відображених у уточнених податкових деклараціях з зазначенням виправних бухгалтерських проводок; рахунків – фактур , накладних, платіжних доручень, які послужили підставою для відшкодування податку на додану вартість за уточненими податковими деклараціями;

з податку на майно – карток обліку за перше півріччя 2002 року майна для виробництва електричної та теплової енергії, майна житлово – комунального господарства та соціально – культурної сфери, майна для охорони природи та пожежної безпеки, майна для передачі електричної і теплової енергії, майна, включеного в мобілізаційний план, із зазначенням їх залишкової вартості за станом на звітні дати 2002 року і нарахованої суми зносу; рішення на природоохоронні заходи, отриманого в територіальному органі Госкомекологіі РФ (МПР Росії) на 2002 рік, мобілізаційного завдання, встановленого відповідними органами виконавчої влади або організацією, уповноваженою Урядом Російської Федерації на 2002 рік, договорів, контрактів про виконання мобілізаційних завдань (замовлень) на 2002 рік .

Листом від 15 серпня 2002 року N 107/850 ВАТ "Красноярскенерго" заявило про відмову у виконанні вимоги про подання документів.

Рішенням від 2 вересня 2002 року N 41 ВАТ "Красноярскенерго" залучено до податкової відповідальності за неподання витребуваних документів у вигляді штрафу, передбаченого пунктом 1 статті 126 Податкового кодексу Російської Федерації в розмірі 4850 рублів.

Направлене податковою інспекцією вимога про сплату податку N 172 від 2 вересня 2002 року в добровільному порядку ВАТ "Красноярскенерго" не виконано.

Не погодившись з зазначеними рішенням і вимогою про сплату штрафу, ВАТ "Красноярскенерго" звернулося в Арбітражний суд Красноярського краю з заявою про визнання їх незаконними.

Згідно з пунктом 1 статті 82 Податкового кодексу Російської Федерації податковий контроль проводиться посадовими особами податкових органів у межах своєї компетенції за допомогою податкових перевірок, отримання пояснень платників податків, податкових агентів і платників збору, перевірки даних обліку і звітності, огляду приміщень та територій, що використовуються для отримання доходу ( прибутку), а також в інших формах, передбачених Податковим кодексом Російської Федерації.

Відповідно до пункту 1 статті 87 Податкового кодексу Російської Федерації податкові органи проводять камеральні та виїзні податкові перевірки платників податків, платників зборів і податкових агентів. Податковою перевіркою можуть бути охоплені тільки три календарних роки діяльності платника податків, платника збору та податкового агента, що безпосередньо передували року проведення перевірки.

Згідно з частинами 1, 2 статті 88 Податкового кодексу Російської Федерації камеральна податкова перевірка проводиться за місцем знаходження податкового органу на основі податкових декларацій і документів, поданих платником податків, які є підставою для обчислення і сплати податку, а також інших документів про діяльність платника податків, наявних у податкового органу . Камеральна перевірка проводиться уповноваженими посадовими особами податкового органу відповідно до їх службовими обов'язками без будь-якого спеціального рішення керівника податкового органу протягом трьох місяців з дня подання платником податків податкової декларації та документів, які є підставою для обчислення і сплати податку, якщо законодавством про податки і збори не передбачені інші строки.

Відповідно до частин 3 та 4 цієї статті якщо перевіркою виявлені помилки в заповненні документів або протиріччя між відомостями, що містяться у поданих документах, то про це повідомляється платника податків з вимогою внести відповідні виправлення у встановлений термін. При проведенні камеральної перевірки податковий орган має право витребувати у платника податків додаткові відомості, отримати пояснення та документи, що підтверджують правильність обчислення і своєчасність сплати податків.

Аналізуючи зазначені положення, суд прийшов до обгрунтованого висновку, що при проведенні камеральної податкової перевірки податковий орган не має права витребувати всі документи, пов'язані з господарської діяльності платника податків, що; їм можуть витребувати тільки документи, що мають безпосереднє відношення до виявлених податковим органом помилок у поданих платником податків деклараціях або інших документах.

Інше тлумачення цих положень суперечить сутності камеральних податкових перевірок, дозволивши податковому органу фактично провести виїзну податкову перевірку, для проведення якої законодавством про податки і збори встановлено особливий порядок.

Беручи до уваги вищевикладене, а також нечіткість вимог податкової інспекції у відношенні переліку витребуваних документів, загальне число документів, Арбітражний суд Красноярського краю зробив правильний висновок про обгрунтованість вимог ВАТ "Красноярскенерго" і про відсутність підстав для задоволення зустрічного позову податкової інспекції. "

Висновки:

Таким чином, при проведенні камеральної перевірки податковий орган не може вимагати будь-які документи. Із змісту статті 88 НК РФ слід, що при камеральної перевірки податковий орган може зажадати тільки ті документи, які відносяться до виявлених помилок у наданих деклараціях. У даному випадку платник податків, на наш погляд, має право не надавати зайво витребувані документи. При цьому платник податків не може бути притягнутий до відповідальності, так як вимога податкового органу про надання зайвих документів не грунтується на нормах НК РФ.