Відображаємо борги в балансі

Основний постулат бухгалтерської звітності звучить так: звітність повинна бути достовірною. Сьогодні це особливо актуально щодо дебіторської та кредиторської заборгованості. Можливим помилок у відображенні цих показників у балансі присвячена ця стаття

Ads

До достовірної річної звітності бухгалтер підприємства йде цілий рік: організовує облік, проводить інвентаризацію майна, звіряє розрахунки з контрагентами. Але взаємним підтвердженням суми боргу справа не закінчується. Важливо правильно відобразити заборгованість у балансі. Особливо в період неплатежів.

Хто винен нам

Дебіторська заборгованість – це заборгованість покупців, замовників, позичальників, підзвітних осіб і т. д., яку організація планує отримати. Крім того, до дебіторської заборгованості відноситься також сума авансів, виданих постачальникам і підрядчикам.

Суму дебіторської заборгованості формують дебетові сальдо по наступних рахунках:

 • 60 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками» субрахунок «Розрахунки за авансами виданими» щодо боргу постачальників за перераховані ним аванси;
 • 62 «Розрахунки з покупцями і замовниками» щодо боргу покупців за поставлені ним товари, надані послуги, виконані роботи;
 • 68 «Розрахунки по податках і зборах» по переплаті податків, відшкодування ПДВ;
 • 69 «Розрахунки по соціальному страхуванню» по переплаті податків і зборів у позабюджетні фонди;
 • 71 «Розрахунки з підзвітними особами» по боргах підзвітних осіб за видані їм гроші;
 • 73 «Розрахунки з персоналом за іншими операціями» за виданими співробітникам позиками і позиках або невідшкодований ушерб від псування матеріальних цінностей;
 • 75 «Розрахунки з засновниками» щодо заборгованості по внесках до статутного капіталу або оплату акцій;
 • 76 «Розрахунки з іншими дебіторами і кредиторами» – інша заборгованість, не врахована на вищеназваних рахунках.

Основа формування показника дебіторської заборгованості – це роздільне відображення даних про довгострокову і короткострокової заборгованості. Нагадаємо, що довгостроковою вважається заборгованість, платежі по якій очікуються більш ніж через 12 місяців після звітної дати. Термін цей починається з 1-го числа місяця, наступного за місяцем, в якому дебіторська заборгованість відображена в обліку. Сумарний показник довгострокової заборгованості вписується в рядок 230.

Короткостроковій вважається заборгованість, платежі по якій очікуються протягом 12 місяців після звітної дати. У рядку 240 вказується сумарна величина короткострокової «дебіторки».

Безвідсоткову позику – та ж дебіторка

Надані іншим організаціям позики відносять до фінансових вкладеннях і відображають на рахунку 58 «Фінансові вкладення». Так свідчить пункт 3 ПБУ 19/02 «Облік фінансових вкладень» та Інструкція про застосування Плану рахунків.

Беручи до уваги тільки ці нормативні акти, в бухгалтерському балансі інформація про безпроцентних позиках часто розкривається як інформація про фінансові вкладення організації.

Однак згадаємо основні критерії віднесення активів до фінансових (п. 2 ПБУ 19/02 «Облік фінансових вкладень»):

 • право організації на актив і на отримання грошових коштів або інших активів, що випливає з цього права, має бути підтверджено документами;
 • до організації перейшли фінансові ризики, пов'язані з отриманням активу. Такими ризиками можуть бути ризик зміни ціни, ризик неплатоспроможності боржника, ризик ліквідності і т. д.;
 • актив повинен приносити організації дохід у майбутньому.

У відношенні безпроцентних позик не виконується останній критерій, а саме умова про прибутковість вкладення. Тому видані безвідсоткові позики логічніше відображати в балансі у складі дебіторської заборгованості по рядку 230 або 240 в залежності від строків їх погашення.

Безпроцентні позики, надані організацією в рублях, не є для неї фінансовими вкладеннями і можуть враховуватися із застосуванням рахунку 76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами». Позики, видані працівникам організації, відображаються за дебетом рахунка 73 «Розрахунки з персоналом за іншими операціями" субрахунку «Розрахунки за наданими позиками».

Аванс «майбутнім витратам» не товариш

На практиці можлива плутанина понять «видані аванси» і «витрати майбутніх періодів». Останні в свою чергу включаються до рядка 210 балансу «Запаси», а також виділяються окремо по рядку 216. Видані ж аванси відображаються по рядках 230 і 240 балансу.

До витрат майбутніх періодів можна віднести витрати компанії на отримання ліцензій, а також витрати по сертифікації, яка передбачає отримання сертифіката на тривалий термін. А ось оплата передплати на журнал вже вважається авансом. Це пов'язано з тим, що в момент перерахування грошей немає підстав вважати, що послуга вже надана.

Борг із закінченим терміном …

У складі дебіторської заборгованості не враховуються суми, за якими минув термін позовної давності. Цей термін встановлений у розмірі трьох років з того моменту, як боржник повинен був виконати свої зобов'язання, але не виконав їх (ст. 196 ЦК РФ). Якщо після закінчення трирічного періоду боржник не погасив зобов'язання, сума дебіторської заборгованості включається до складу інших витрат підприємства.

Протягом п'яти років після списання борги, нереальні для стягнення, обліковуються на позабалансовому рахунку 007. Це пов'язано з необхідністю моніторингу заборгованості на предмет її стягнення при зміні майнового стану боржника.

Приклад

31 грудня 2008 компанія визнала у складі позареалізаційних витрат дебіторську заборгованість покупця зі строком давності. 26 січня 2009 покупець заборгованість оплатив.

Оскільки списана дебіторська заборгованість покупця була погашена після звітної дати, але до дати підписання бухгалтерської звітності за 2008 рік, у січні робиться виправна проводка за грудень 2008 року:

Дебет 62 Кредит 91 субрахунок «Інші доходи»

– Відновлена списана у збиток заборгованість неплатоспроможного дебітора;

Кредит 007

– Списана заборгованість неплатоспроможного дебітора, що значиться за балансом.

Це подія відображена в обліку заключними записами звітного року, оскільки умова для того, щоб відобразити в обліку дебіторську заборгованість покупця зі строком давності, існувало ще на 31 грудня 2008 року.

… І з нереальністю отримання

У складі дебіторської заборгованості не можна визнавати борги, нереальні для стягнення (п. 77 Положення по веденню бухгалтерського обліку і звітності до, утв. Наказом Мінфіну Росії від 29 липня 1998 р. № 34н).

Сьогодні як ніколи доцільно створювати резерв по сумнівних боргах в бухгалтерському обліку і тим самим забезпечувати достовірність звітності, оскільки в балансі суму дебіторської заборгованості показують за мінусом такого резерву ..

Кому повинні ми

Кредиторська заборгованість – це наша заборгованість за тими ж активно-пасивними рахунками. З тією лише різницею, що суму кредиторської заборгованості формують кредитові сальдо.

Відразу обмовимося: «кредиторка» та інші зобов'язання, термін яких перевищує 12 місяців, враховуються окремо, в рядку 520 пасиву балансу.

Наша короткострокова заборгованість обліковується за рядку 620 пасиву балансу і розшифровується в рядках 621-625 за категоріями одержувачів.

Наприклад, рядок 621 балансу призначена для суми боргу перед постачальниками та підрядниками за поставлені товари, надані послуги, виконані роботи і т. п. Майте на увазі: отримані від замовників аванси в цьому рядку не враховуються.

Організація на останнє число місяця, як правило, має заборгованість перед персоналом. Це, звичайно ж, сума нарахованої, але невиплаченої заробітної плати, компенсації за користування особистого майна, перевитрата за авансовими звітами. Всі ці суми потрібно врахувати по рядку 622.

Одночасно з обов'язком видати співробітникам заробітну плату виникає необхідність розплатитися за нарахування, збирання податків і зборів. По рядку 623 потрібно вказати кредиторську заборгованість перед державними позабюджетними фондами, яка включає в себе заборгованість по внесках на обов'язкове пенсійне страхування та на обов'язкове соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань. Не забувайте про штрафи і пені, нараховані до сплати в державні позабюджетні фонди. Для формування цих показників використовуйте рахунок 69 «Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпечення».

Будьте уважні при заповненні рядка 624, де показують заборгованість організації перед бюджетом по податках, зборах і штрафним санкціям. Тут потрібно відобразити в тому числі і суми єдиного соціального податку, оскільки він є федеральним податком.

І нарешті, по рядку 625 записують суми іншої кредиторської заборгованості організації. Ось тут і будуть відображатися отримані від покупців аванси, не «закриті» на звітну дату.

Нагадуємо, що, на відміну від податкового обліку, в бухгалтерський вносити виправлення після здачі звітності вже не можна, всі коригування слід робити в періоді виявлення помилки. Тому, щоб не упустити час менш трудомісткого виправлення помилки, діяти потрібно вже зараз.

Помилки у формуванні показників дебіторської та кредиторської заборгованості балансу

Помилка 1. Безвідсоткову позику віднесено до фінансових вкладень

Дебет 58 Кредит 51

– 100 000 руб. виданий безвідсоткову позику партнеру по бізнесу в сумі 100 000 руб.

Сума позики відображена в рядках 140 або 250 активу балансу

Виправлення

Сторнувати невірну проводку. Одночасно

Дебет 76 Кредит 51

– 100 000 руб. виданий безвідсоткову позику партнеру по бізнесу

Сума позики відображена у рядках 230 або 240 активу балансу

Помилка 2. Вартість передплати на журнал віднесена на витрати майбутніх періодів

Дебет 60 Кредит 51

– 3000 руб. здійснена передплата на журнал

Дебет 97 Кредит 60

– 3000 руб. сума підписки віднесена на витрати майбутніх періодів

Сума підписки відображена в рядках 210 активу балансу

Виправлення

Сторнувати невірну проводку. Одночасно

Дебет 60 субрахунок «аванси видані» Кредит 51

– 100 000 руб. здійснена передплата на журнал, сума визнана авансом

Сума підписки відображена в рядках 240 активу балансу

Помилка 3. У складі дебіторської заборгованості врахований нереальний до отримання борг

Дебет 62 Кредит 90

– 100 000 руб. виконані роботи, отримання оплати за якими згодом виявилося нереальним

Сума нереального до отримання боргу відображена в рядках 240 активу балансу

Виправлення

Створити резерв по сумнівних боргах:

Дебет 63 Кредит 62

– 100 000 руб. сума боргу включена в резерв;

або списати суму, нереальну до стягнення з балансу за рішенням керівника:

Дебет 91 Кредит 62

Сума боргу не буде відображена в балансі