Податки: у пошуках справедливості

Питання оподаткування заробітної плати зачіпають інтереси кожного громадянина зокрема і країни в цілому і обговорюються на різних рівнях. Більшість експертів вважають існуючу систему оподаткування несправедливою. Проте дискусії про справедливість податків, як правило, не підтверджуються економічними розрахунками Питання справедливої, ефективної або неефективної системи оподаткування стосовно заробітної плати вимагає вивірених економічних розрахунків на рівні кожного підприємця (підприємства), окремого регіону і країни в цілому. До речі, в більшості розвинених капіталістичних країн (США, Німеччина, Японія і т.д.) діє прогресивна шкала оподаткування. Щоб обгрунтувати впровадження такої шкали, необхідно на цифрах довести її перевагу.

Ads

Досвід моделювання на рівні окремого підприємства показує, що прогресивна шкала може бути наступною:

до 15 000 руб. – 5%;

15 001-30 000 руб. – 9%;

30 001-100 000 руб. – 13%;

100 001-200 000 руб. – 17%;

200 001-300 000 руб. – 20%;

300 001 і вище – 30%.

Питання оподаткування заробітної плати необхідно тісно пов'язувати і моделювати з усією діючою системою оподаткування, а саме з податком на додану вартість, податком на прибуток, дивідендами і т.д. Тільки змінюючи і моделюючи всю систему, можна знайти оптимальне рішення як на мікро-, так і на макрорівні.

Але не це головне. Як казав Козьма Прутков, дивися в корінь. Головне зараз – підвищення продуктивності праці. «ЕЖ» вже неодноразово писала на цю тему і пропонувала методику вимірювання продуктивності праці на рівні підприємства.

Праця будь-якого працівника можна виміряти і оцінити з точки зору обсягу та якості виробленого результату, продукту.

Сьогодні одну годину роботи московського юриста коштує 200 євро і більше, а висококваліфікованого робітника, що створює часом унікальний продукт, оцінюється всього в 20 євро.

Вплив продуктивності на прибуток

Одна з найпоширеніших ситуацій практично на всіх підприємствах – перевищення зростання зарплати над доходами. Це свідчить про те, що рідко прораховують наслідки неправильних рішень. Замислюються вже тоді, коли пізно що-небудь міняти. Кризова ситуація вчить, що події потрібно випереджати і передбачати наслідки прийнятих рішень. Робити це можна за допомогою аналітичного інструментарію – багатофакторної моделі прибутку і витрат (див. статтю «Де знайти резерви», «ЕЖ», 2008, № 33), яка дозволяє виміряти вплив продуктивності праці на зміну прибутку в грошовому вимірі та порівняти його з впливом ціни продукції та заробітної плати на прибуток.

Подивимося, як це можна зробити, на прикладі одного з підприємств. У табл. 1 наведені результати таких розрахунків, або «вихід» моделі: динаміка обсягів випуску продукції та фонду оплати праці та їх вплив на зміну прибутку за жовтень, листопад і грудень.

На «вході» моделі задаються абсолютні значення обсягів випуску, середньої ціни продукції і вартості випуску, або доходів за аналізовані періоди.

У графі 1 наведені темпи змін обсягів випуску продукції (вплив цін виключено) і чисельності персоналу за категоріями. Дані графи 2 показують темпи зміни цін на продукцію (без урахування впливу зміни обсягів продукції) та середньої зарплати. А на підставі даних графи 3 можна судити про зміну доходів та фонду оплати праці.

Вплив зміни продуктивності та співвідношення зростання цін на продукцію і середньої зарплати на зміну прибутку в грошовому еквіваленті наведені в графах 4-6.

Як видно з табл. 1, у листопаді в порівнянні з жовтнем обсяг випущеної продукції зменшився на 13% (графа 1, індекс 0,871), а чисельність персоналу знизилася тільки на 2,2% (індекс 0,978). Ціна на продукцію в середньому зменшилася майже на 1,4% (графа 2, індекс 0,986), а середня зарплата зросла на 12,8% (індекс 1,128). У результаті дохід підприємства в цілому впав на 14% (графа 3, індекс 0,859).

Через зниження продуктивності праці підприємство недоотримало прибутку у розмірі 2537 тисяч руб. (Графа 4). Більшою мірою на цей результат вплинула служба збуту та управлінський персонал. При зниженні обсягів випуску чисельність персоналу в службі збуту зросла на 20%, а управлінського – на 4,7%.

Зростання середньої заробітної плати на 12,8% при зниженні цін на продукцію на 2,2% призвів до зменшення прибутку на 3289 тисяч руб. При зниженні цін на продукцію на 1,4% середню заробітну плату виробничого персоналу підняли на 16,3%.

Сукупний вплив цих двох факторів призвело до недоотримання підприємством прибутку у розмірі 5826 тисяч руб.

У порівнянні з листопадом у грудні ситуація складалася інакше. При зростанні обсягів продукції на 27,6% чисельність персоналу знизилась на 20% – зростання продуктивності праці вплинув на приріст прибутку на суму 12558 тисяч руб.

Зростання середньої зарплати на 13% при зниженні цін на продукцію на 2,2% вплинув на зниження прибутку на 8486 тисяч руб., Але в сукупності приріст прибутку становив 4072000 крб.

Наведені дані показують, що результати предпрятие поки складаються під впливом зовнішньої кон'юнктури ринку, а прийняті рішення про підвищення заробітної плати не узгоджені зі зміною обсягів випуску продукції, внутрішні резерви зростання продуктивності є, але вони не використовуються. Адже підвищення продуктивності праці знижує залежність підприємства від ринку (зовнішніх факторів).

Управляємо ситуацією

Для прийняття узгоджених рішень і управління ситуацією можна зробити таке. Спочатку потрібно визначити оптимальну структуру доходів і витрат і поставити обмеження для непропорційного зростання витрат у вигляді цільової величини окремих статей витрат (частки в доходах підприємства) – норми, що можна собі дозволити.

Потім для певних обсягів випуску продукції треба розрахувати і спланувати відповідають доходам витрати, в тому числі із зарплати. Приклад таких альтернативних розрахунків для різних обсягів випуску і продажів продукції наведено в табл. 2.

І нарешті, найголовніше – інтегрувати наведені модельні розрахунки в існуючу систему контролю і прийняття рішень. Чим краще керівники компаній розуміють явище, тим більше успішні їх спроби висловити його кількісно.

У практиці управління наведений аналітичний інструментарій потрібен для прийняття ефективних управлінських рішень. Він дозволяє зрозуміти взаємозв'язки і адекватно реагувати на зміну ситуації заздалегідь – побачити можливі напрямки розвитку та їх наслідки, вибрати оптимальне рішення.

Застосування такого інструментарію саме по собі вже позитивний крок і може мати позитивну дію на результативність компанії, оскільки при належній організації призведе до комплексу позитивних наслідків.

По-перше, увага керівництва буде залучено до питань продуктивності, а значить, конкурентоспроможності і суттєвим для неї факторів.

По-друге, системи стимулювання та преміювання будуть враховувати продуктивність, а участь працівників у цьому процесі буде мотивувати їх до пошуку резервів.

По-третє, використання кількісного підходу (якщо кваліфіковано) сприяє кращому розумінню ситуації, що склалася і проблем та їх структуризації.

Все це, безсумнівно, дозволить обгрунтовано говорити про справедливість оподаткування.

Таблиця 1

Вплив продуктивності і цін на прибуток підприємства

Зважені коефіцієнти змін, б / р

Вплив на прибуток змін, тис. руб.

продукту

цін

доходів

продуктивності

відшкодування витрат

прибутковості

1

2

3

4

5

6

Жовтень – листопад

0,871

0,986

0,859

Персонал

чисельності

СР зарплати

ФОП

АУП

Служба збуту

Служба охорони

Виробництв. служба

1,0476

1,2000

0,8857

0,9516

1,0864

0,9012

1,1958

1,1630

1,1381

1,0814

1,0591

1,1067

-1032,072

-1641,718

-56,700

-713,866

-599,927

533,947

-747,382

-1490,049

-1631,999

-1107,772

-804,082

-2203,915

Разом ППП

0,978

1,128

1,103

-2537,475

-3289,107

-5826,583

Листопад – грудень

1,276

0,978

1,249

Персонал

чисельності

СР зарплати

ФОП

АУП

Служба збуту

Служба охорони

Виробництв. служба

1,000

0,778

0,613

0,814

1,094

1,311

1,582

1,424

1,094

1,020

0,970

1,159

1848,208

2698,652

2837,826

4578,211

-811,472

-1457,781

-1641,164

-3682,948

1 036,736

1 240,871

1 196,662

895,263

Разом ППП

0,802

1,367

1,095

12 558,628

-8486,686

4 071,942

Примітка. АУП – адміністративно-управлінський персонал; ППП – промислово-виробничий персонал.

Таблиця 2

Розрахунок заробітної плати залежно від обсягів виробництва

Доходи і витрати

Норма

Можливі обсяги випуску і продажів продукції

Обсяг продажів, т

250

330

370

430

450

Вартість 1 т, руб.

1225

1241

1243

1247

1248

ДОХОДИ (без ПДВ), грн.

100%

260 313

348 091

391 065

455 845

477 524

ВИТРАТИ

Сировина і матеріали, руб.

50%

130 156

174 045

195 532

227 923

238 762

Зарплата виробництва, руб.

5%

13 016

17 405

19 553

22 792

23 876

Зарплата збуту, руб.

1%

2603

3481

3911

4558

4775

Зарплата управлінців, руб.

3%

7809

10 443

11 732

13 675

14 326

Разом зарплата, руб.

9%

23 428

31 328

35 196

41 026

42 977

Інші витрати, руб.

18%

46 856

62 656

70 392

82 052

85 954

Разом витрат, руб.

200 441

268 030

301 120

351 001

367 694

Прибуток, руб.

23%

59 872

80 061

89 945

104 844

109 831

Category: Налог  Tags: