«Нематеріальний» облік активів

Однією з умов, яким повинні відповідати НМА при прийнятті їх до бухобліку, є відсутність у об'єкта обліку матеріально-речової форми. Простіше кажучи, їх не можна помацати або помацати. Між тим облік даних активів має вельми «відчутні» правила

Специфіка НК

Як відомо, нематеріальні активи – це придбані або створені фірмою результати інтелектуальної діяльності та інші об'єкти інтелектуальної власності (виключні права на них), що використовуються у виробничій діяльності або для управлінських потреб організації протягом тривалого часу. Про це йдеться в пункті 3 статті 257 Податкового кодексу.

Ads

НМА є різновидом амортизується майна. Отже, їх термін корисного використання має бути більше 12 місяців, а первісна вартість – понад 20 000 рублів (п. 1 ст. 256 НК). Для визнання нематеріального активу в обліку життєво необхідно наступне: здатність приносити юрособі економічні вигоди (дохід); належно оформлені документи, що підтверджують існування самого активу і виключного права у платника податків на результати інтелектуальної діяльності.

Відзначимо, що з метою оподаткування прибутку витрати з придбання та створення нематеріального активу погашаються лише шляхом нарахування амортизації в ході його використання. Альтернативного варіанту списання даних витрат Кодексом просто не передбачено (п. 5 ст. 270 НК). На цьому акцентує увагу Мінфін у листі від 27 січня 2009 року № 03-03-06/1/33.

Найбільш яскраві приклади НМА – виключні права на винаходи, на товарний знак, на використання бази даних і топології інтегральних мікросхем. Активами такого роду визнаються і володіння «ноу-хау», секретною формулою або процесом, інформацією щодо промислового, комерційного або наукового досвіду.

Необхідно пам'ятати про те, що до НМА не відносяться інтелектуальні та ділові якості працівників організації, їх кваліфікація і здатність до праці. Дана вимога прямо передбачено пунктом 3 статті 257 Кодексу.

Первісна вартість амортизуються нематеріальних активів визначається як сума витрат на їх придбання (створення) і доведення їх до стану, в якому вони придатні для використання. За загальним правилом до неї не включаються ПДВ та акцизи.

Якщо компанія вирішить створити НМА своїми силами, то вартість нематеріальних активів буде дорівнювати сумі фактичних витрат на їх створення і виготовлення (матеріальні витрати, оплата праці персоналу, послуги сторонніх організацій, патентні мита тощо). При цьому у вартість активу не включаються суми ЕСН і інших податків, які враховуються у складі витрат при розрахунку «прибуткового» податку (лист Мінфіну від 19 січня 2006 р. № 03-03-04/1/40).

Визначення терміну корисного використання об'єкта НМА здійснюється виходячи з терміну дії патенту, свідоцтва та інших обмежень строків використання об'єктів інтелектуальної власності відповідно до чинного законодавства та укладаються договорами. Якщо в силу різних обставин за активами неможливо визначити СПИ, то максимальний період амортизації об'єкта дорівнює 10 рокам. Цілком логічно, що на підставі СПИ нематеріальні активи включаються до відповідних амортизаційні групи (п. 5 ст. 258 НК).

Що стосується ПДВ, то реалізація виключних прав на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, програми для ЕОМ, бази даних, топології інтегральних мікросхем, секрети виробництва (Ноу-хау), а також прав на використання зазначених результатів інтелектуальної діяльності на підставі ліцензійного договору не обкладається цим податком. Дана пільга передбачена підпункту 26 пункту 2 статті 149 Кодексу. Відповідно, фірма-покупець зазначених активів автоматично позбавляється від проблем з урахуванням «вхідного» ПДВ.

Бухгалтерський облік

Прийняти до бухгалтерського обліку об'єкт як нематеріальний актив необхідно, якщо одноразово виконані передбачені ПБО 14/2007 (затверджено наказом Мінфіну від 27 грудня 2007 р. № 153н) умови, а саме:

  • якщо об'єкт здатний приносити організації економічні вигоди в майбутньому, зокрема, він призначений для використання у виробництві продукції, при виконанні робіт чи наданні послуг, для управлінських потреб організації;
  • юрособа має право на отримання економічних вигід, які даний об'єкт здатний приносити в майбутньому, а також є обмеження доступу інших осіб до таких економічних вигод (контроль над об'єктом);
  • якщо забезпечена можливість ідентифікації об'єкта від інших активів;
  • об'єкт призначений для використання протягом тривалого часу (більше 12 місяців);
  • організація не припускає продавати об'єкт протягом 12 місяців;
  • фактична (первісна) вартість об'єкта може бути достовірно визначена;
  • в об'єкта відсутня матеріально-речова форма.

Як бачимо, частина описаних вимог аналогічна положенням Кодексу.

Об'єкт НМА оприбутковується за фактичною (первісної) вартості, яка складається з витрат на придбання або створення об'єкта та інших витрат, безпосередньо пов'язаних із забезпеченням умов для використання активу у запланованих цілях. Про це йдеться в пунктах 8 і 9 ПБУ 14/2007.

На відміну від податкового обліку, в бухгалтерському пред'являються більш жорсткі вимоги до НМА, за якими неможливо визначити термін корисного використання. За таких активів амортизація просто не нараховується (п. 23 ПБУ 14/2007).

У відношенні нематеріального активу з невизначеним СПИ організація щорічно повинна розглядати наявність факторів, що свідчать про неможливість надійно визначити «корисний термін» об'єкта.

У разі припинення існування зазначених чинників компанія визначає СПИ даного НМА та спосіб його амортизації. Виникли у зв'язку з цим коригування відображаються в бухгалтерському обліку та бухгалтерської звітності на початок звітного року як зміни в оціночних значеннях. Така вимога пункту 27 ПБУ 14/2007.

Приклад

Фірма «Схід» у січні 2009 року придбала за ліцензійним договором у розробника (сторонньої організації) виключні права на розроблену комп'ютерну програму. Вартість активу склала 50 000 рублів. Використання софта почалося в тому ж місяці.

Строк корисного використання програми дорівнює 25 місяців. Спосіб нарахування амортизації у бухгалтерському та податковому обліку збігається і є лінійним. В обліку будуть зроблені такі проводки:

Дебет 08 Кредит 60

– 50 000 руб. – Вартість виключних прав на комп'ютерну програму відображена у складі вкладень у необоротні активи;

Дебет 04 Кредит 08

– 50 000 руб. – Виключні права на програму відображені у складі НМА;

Дебет 60 Кредит 51

– 50 000 руб. – Розробнику перерахована оплата за програму;

Щомісяця, починаючи з лютого 2009 року і аж до закінчення СПИ:

Дебет 20 Кредит 05

– 2000 руб. (50 000 руб.: 25 міс.) – Нарахована амортизація по комп'ютерній програмі.