Надходження основних засобів

Для організації обліку та контролю основних засобів кожному об'єкту присвоюється інвентарний номер на весь період його знаходження на даному підприємстві, який проставляється в усіх первинних документах і регістрах. Прийом – передача об'єктів основних засобів здійснюється на основі таких первинних документів:

Ads

– Акт про прийом-передачі об'єкта основного засобу, крім будівель і споруд (форма ОС-1);

– Акт про прийом – передачі будівлі (споруди) (форма ОС1А);

– Акт про прийом – передачі груп об'єктів основних засобів

Пооб'єктний облік основних засобів здійснюється на інвентарних картках типової форми. У неї вносять всі зміни, які відбуваються з об'єктом. Картки групуються в картотеці за класифікаційними групами, усередині кожної групи – по місцях знаходження, видами, номерами. Інвентарні картки реєструються в описах (форма ОС-7). За місцями експлуатації об'єктів основних засобів ведуться інвентарні описи (ОС-9).

В кінці місяця дані інвентарних карток і відомості нарахування амортизації є підставою для складання картки обліку руху основних засобів (ОЗ-8), дані якої наприкінці року використовуються для складання оборотної відомості руху основних засобів.

Синтетичний облік ведеться на передбачених рахунках:

– 01 «Основні засоби» використовується для обліку наявності і руху основних засобів

– 02 «Амортизація основних засобів» призначений для нарахування амортизації власних та орендованих основних засобів

– 08 «Вкладення у необоротні активи» служить для обчислення фактичних витрат на придбання основного засобу

– 19 «ПДВ» використовується для відображення сум сплаченого ПДВ при здійсненні довгострокових інвестицій в основні засоби

– 83 «Додатковий капітал» використовується для відображення інформації про зміну капіталу в результаті переоцінки майна

– 98 »Доходи майбутніх періодів», субрахунок »Безоплатне надходження», застосовується для відображення інформації про вартість безоплатно поступили основних засобів.

Відповідно до діючого порядку основні засоби відображаються в бухгалтерському обліку за первісною або відновною вартістю. Первісна вартість визначається по-різному в залежності від джерел (каналів) надходження основних засобів. Основні засоби надходять на підприємства з різних способів:

1) Придбання об'єктів основних засобів за плату. Первісною вартістю основних засобів, придбаних за плату, визнається сума фактичних витрат організації на придбання, спорудження та виготовлення, за винятком податку на додану вартість та інших відшкодовуються податків (крім випадків, передбачених законодавством Російської Федерації).

Фактичними витратами на придбання, спорудження та виготовлення основних засобів є:

1сумми, що сплачуються згідно з договором постачальнику (продавцю);

2сумми, сплачувані організаціям за здійснення робіт за договором будівельного підряду та іншими договорами;

3сумми, сплачувані організаціям за інформаційні та консультаційні послуги, пов'язані з придбанням основних засобів;

4регістраціонние збори, державні мита та інші аналогічні платежі, здійснені у зв'язку з придбанням (отриманням) прав на об'єкт основних засобів;

5 мита;

6невозмещаемие податки, що сплачуються у зв'язку з придбанням об'єкта основних засобів;

7вознагражденія, сплачувані посередницької організації, через яку придбаний об'єкт основних засобів;

8іние витрати, безпосередньо пов'язані з придбанням, спорудженням та виготовленням об'єкта основних засобів. Зокрема, нараховані до прийняття об'єкта основних засобів до бухгалтерського обліку відсотки за позиковими коштами, якщо вони залучені для придбання, спорудження або виготовлення цього об'єкта.

Не включаються до фактичні витрати на придбання, спорудження або виготовлення основних засобів загальногосподарські та інші аналогічні витрати, крім випадків, коли вони безпосередньо пов'язані з придбанням, спорудженням або виготовленням основних засобів.

ПРИКЛАД.

Придбано верстат вартістю 177 000 руб. (У тому числі ПДВ). Витрати з доставки та встановлення склали 15 000 руб.

Рішення.

Д 08 К 60 – відображається заборгованість постачальнику за надійшов верстат – 150 000 руб.;

Д 19 К 60 – виділяємо ПДВ по придбаних цінностей – 27 000 руб. (177 000 * 18: 118);

Д 08 К 51, 69, 70 – відображаються витрати з доставки та встановлення – 15 000 руб.;

Д 01 К 08 – здається верстат в експлуатацію – 165 000 руб.;

Д 60 К 51 – оплачені рахунки постачальників за надійшов верстат – 177 000 руб.;

Д 68 К 19 – прийнято до заліку ПДВ – 27 000 руб.

**

2) Споруда або виготовлення за плату. У цьому випадку будівництво чи споруду здійснюється підрядним способом, тобто всі роботи виконує підрядна організація. Фактичні витрати на придбання та спорудження основних засобів визначаються (зменшуються або збільшуються) з урахуванням курсових різниць, що виникають у випадках, коли оплата проводиться в рублях у сумі, еквівалентній сумі в іноземній валюті (умовних грошових одиницях). Під курсовою різницею розуміється різниця між рублевою оцінкою, вираженої в іноземній валюті (умовних грошових одиницях) кредиторської заборгованості з оплати об'єкта основних засобів, обчисленої за офіційним чи іншому узгодженим курсом на дату прийняття її до бухгалтерського обліку, і рублевої оцінкою цієї кредиторської заборгованості, обчисленої за офіційним чи іншому узгодженим курсом на дату її погашення.

ПРИКЛАД.

За угодою організація повинна заплатити підряднику за будівельні роботи 400 000 крб., В тому числі ПДВ 61 017 руб., За монтажні роботи 530 000 крб., В тому числі ПДВ 80 847 руб. Вартість обладнання 920 000 руб.

Рішення.

Д 08 К 60 – акцептовано рахунок постачальників після закінчення робіт – 338 983 руб.;

Д 19 К60 – виділено ПДВ по будівельних роботах – 61 017 руб.;

Д 08 К 07 – передано обладнання в монтаж – 920 000 руб.;

Д 08 К 60 – акцептовано рахунок за монтажні роботи – 449 153 руб.;

Д 19 К 60 – ПДВ по монтажних роботах – 80 847 руб.;

Д 01 К 08 – зданий в експлуатацію верстат – 1708136 крб.;

Д 68 К 19 – прийнято до заліку ПДВ – 141 864 руб.

**

Якщо будівництво об'єктів забезпечує устаткуванням, що не вимагає монтажу, підрядник, то забудовник відображає його в складі витрат на будівництво за договірною вартістю на підставі рахунків будівельної організації.

ПРИКЛАД

За договором підряду роботи виконуються з матеріалу підрядника. Договірна вартість будівництва 1534000 крб., В тому числі ПДВ 234 000 руб.По умовам договору, забудовник повинен перерахувати аванс до початку робіт – 50%, а іншу частину оплати провести не пізніше 5 днів після завершення будівництва.

Рішення

Д 60 К 51 – перерахований аванс постачальнику – 800 000 руб.;

Д 08 К 60 – вартість робіт після завершення будівництва – 1 300 000 руб.,

Д 19 К 60 – ПДВ по будівельних роботах – 234 000 руб.;

Д 60 К 51 – перерахований постачальнику остаточний розрахунок – 734 000 руб.;

Д 01 До 08 – введено об'єкт в експлуатацію – 1 300 000 руб.;

Д 68 К 19 – прийнято до заліку ПДВ – 234 000 руб.

**

3) Споруди, виготовлені самою організацією. Первісна вартість таких об'єктів основних засобів складається із суми фактичних витрат на будівництво (спорудження). У даному випадку йде про мова про здійснення капітальних вкладень господарським способом.

ПРИКЛАД.

Організація здійснює будівництво господарським способом. Вартість матеріалів для будівництва становить 365 800 руб., В тому числі ПДВ 55 800 руб. Витрати на оплату праці та відрахування робітників, зайнятих будівництвом об'єкта, склали 565 000 руб. Амортизація обладнання – 225 000 руб. Інші витрати склали 180 000 руб. Об'єкт введений в експлуатацію.

Рішення

Д 10 К 60 – придбані матеріали для будівництва – 310 000 руб.;

Д 19 К 60 – виділено ПДВ придбаних матеріалів – 55 800 руб.;

Д 60 К 51 – Оплачено рахунки постачальників за матеріали – 365 800 руб.;

Д 08 К 10 – відпущені матеріали на будівництво – 310 000 руб.;

Д 68 К 19 – залік суми ПДВ – 55 800 руб.;

Д 08 К 70,69 – нарахована заробітна плата працівникам і вироблені відрахування від неї – 565 000 руб.;

Д 08 К 02 – нарахована амортизація основних засобів – 225 000 руб.;

Д 08 К 76,66,67 і т.д. – Відбиті інші витрати – 148 000 руб.;

Д 19 До 68 – нарахований ПДВ на вартість збудованого об'єкта – 224 640 руб. (1 2448 000 * 18%);

Д 01 К 08 – прийнято до обліку об'єкт будівництва – 1 248 000руб.;

Д 68 К 19 – залік суми ПДВ при введенні об'єкта в експлуатацію – 224 680 руб.

**

4) Надходження від засновників. Первісною вартістю основних засобів, внесених в рахунок внеску до статутного (складеного) капітал організації, визнається їхня грошова оцінка, погоджена засновниками (учасниками) організації, якщо інше не передбачено законодавством Російської Федерації.

ПРИКЛАД

Вступив об'єкт основного засобу в якості внеску однієї з засновників у статутний капітал за узгодженою оцінкою 450 000 руб. Додаткові витрати з доставки та встановлення обладнання склали 25 000 руб. Об'єкт введений в експлуатацію.

Рішення

Д 75-1 До 80 – відображається заборгованість засновника за внесками у статутний капітал – 450 000 руб.;

Д 08 К 75-1 – вступив об'єкт основного засобу в якості внеску до статутного капіталу – 450 000 руб.;

Д 08 К 51,69,70 і ін – відображаються додаткові витрати з доставки та встановлення об'єкта основного засобу – 25 000 руб.;

Д 01 До 08 – введено об'єкт основного засобу в експлуатацію – 475 000 руб.

**

5) Безоплатне отримання. Первісною вартістю основних засобів, отриманих організацією за договором дарування (безоплатно), визнається їх поточна ринкова вартість на дату прийняття до бухгалтерського обліку.

ПРИКЛАД

Організацією отриманий безоплатно об'єкт основного засобу ринковою вартістю 180 000 руб., Додаткові витрати по демонтажу склали 47 000 руб. Об'єкт введено в експлуатацію

Рішення

Д 08 К 98-2 – безоплатне надходження об'єкта основних засобів за ринковою ціною – 180 000 руб.;

Д 08 К 51,69,70 і т.д. – Списуються витрати по демонтажу устаткування – 47 000 руб.;

Д 01 До 08 – введено об'єкт в експлуатацію – 227 000 руб.;

Д 98-2 До 91 – одночасно з амортизацією щомісячно списується ринкова вартість об'єкту.

**

6) Надходження в обмін на інше майно. Первісна вартість об'єктів основних засобів відповідає вартості обмінюваного майна.

ПРИКЛАД

Організація набуває верстат в обмін на готову продукцію. Фактична собівартість готової продукції становить 90 000 руб., Продажна вартість – 153 400 руб., В тому числі ПДВ 23 400 руб. Верстат введений в експлуатацію.

Рішення

Д 62 К 90 – вартість готової продукції, яка підлягає передачі – 153 400 руб.;

Д 90 До 68 – нарахований ПДВ за переданої готової продукції – 23 400 руб.;

Д 90 К 43 – списана фактична собівартість готової продукції – 90 000 руб.;

Д 08 К 60 – надходить верстат в обмін на готову продукцію – 130 000 руб.;

Д 19 До 60 ПДВ за надійшов верстата – 23 400 руб.;

Д 60 К 62 – здійснюється взаємозалік вартості готової продукції і надійшов верстата – 153 400 руб.;

Д 68 К 19 – проведено взаємозалік ПДВ – 23 400 руб.;

Д 01 К 08 – верстат введений в експлуатацію – 130 000 руб.

**

7) Отримання державними і муніципальними унітарними підприємствами при формуванні статутного фонду;

8) Надходження в дочірні (залежні) суспільства від головної організації;

9) Надходження в порядку приватизації державного та муніципального майна організаціями різних організаційно-правових форм.

Придбані за плату об'єкти основних засобів, що були в експлуатації, приймаються до бухгалтерського обліку за сумою фактичних витрат з купівлі та витрат на доставку, монтаж та ін – це первісна вартість колишніх в експлуатації об'єктів основних засобів.

Первісною вартістю основних засобів, отриманих за договорами, які передбачають виконання зобов'язань (оплату) негрошовими засобами, визнається вартість цінностей, переданих чи які підлягають передачі організацією. Вартість цінностей, переданих чи які підлягають передачі організацією, встановлюється виходячи з ціни, за якою у порівнянних обставин зазвичай організація визначає вартість аналогічних цінностей.

При неможливості встановити вартість цінностей, переданих чи які підлягають передачі організацією, вартість основних засобів, отриманих організацією за договорами, які передбачають виконання зобов'язань (оплату) негрошовими засобами, визначається виходячи з вартості, за якою у порівнянних обставин купуються аналогічні об'єкти основних засобів.

Капітальні вкладення в багаторічні насадження, на докорінне поліпшення земель включаються до складу основних засобів щорічно в сумі витрат, що відносяться до прийнятих у звітному році в експлуатацію площ, незалежно від дати закінчення всього комплексу робіт.

Вартість основних засобів, у якій вони прийняті до бухгалтерського обліку, не підлягає зміні, крім випадків, встановлених законодавством Російської Федерації та цим Положенням.

Зміна первісної вартості основних засобів, у якій вони прийняті до бухгалтерського обліку, допускається у випадках добудови, дообладнання, реконструкції, модернізації, часткової ліквідації та переоцінки об'єктів основних засобів. У результаті переоцінки утворюється відновна вартість об'єкта основного засобу.

Комерційна організація може не частіше одного разу на рік (на початок звітного року) переоцінювати групи однорідних об'єктів основних засобів за поточною (відновної) вартості шляхом індексації чи прямого перерахунку по документально підтвердженим ринковими цінами.

При прийнятті рішення про переоцінку за такими основними засобами слід враховувати, що в подальшому вони переоцінюються регулярно, щоб вартість основних засобів, за якою вони відображаються в бухгалтерському обліку та звітності, суттєво не відрізнялася від поточної (відновної) вартості.

Переоцінка об'єкта основних засобів проводиться шляхом перерахунку його первісної вартості або поточної (відновної) вартості, якщо даний об'єкт переоцінювався раніше, та суми амортизації, нарахованої за весь час використання об'єкта.

Результати проведеної за станом на перше число звітного року переоцінки об'єктів основних засобів підлягають відображенню в бухгалтерському обліку відокремлено. Результати переоцінки не включаються до цих бухгалтерської звітності попереднього звітного року і приймаються при формуванні даних бухгалтерського балансу на початок звітного року.

Сума дооцінки об'єкта основних засобів у результаті переоцінки зараховується в додатковий капітал організації. Сума дооцінки об'єкта основних засобів, що дорівнює сумі уцінки його, проведеної в попередні звітні періоди і віднесена на рахунок прибутків і збитків як інших витрат, відноситься на рахунок прибутків і збитків звітного періоду в звіті.

Сума уцінки об'єкта основних засобів у результаті переоцінки відноситься на рахунок обліку нерозподіленого прибутку (непокритий збиток). Сума уцінки об'єкта основних засобів відноситься на зменшення додаткового капіталу організації, утвореного за рахунок сум дооцінки цього об'єкта, проведеної в попередні звітні періоди. Перевищення суми уцінки об'єкта над сумою дооцінки його, зарахованої в додатковий капітал організації в результаті переоцінки, проведеної в попередні звітні періоди, відноситься на рахунок обліку нерозподіленого прибутку (непокритий збиток). Сума, віднесена на рахунок обліку нерозподіленого прибутку (непокритий збиток), повинна бути розкрита в бухгалтерській звітності організації.

При вибутті об'єкта основних засобів сума його дооцінки переноситься з додаткового капіталу організації в нерозподілений прибуток організації.

Оцінка об'єкта основних засобів, вартість якого при придбанні виражена в іноземній валюті, провадиться в рублях шляхом перерахунку суми в іноземній валюті за курсом Центрального банку Російської Федерації, що діє на дату прийняття об'єкта до бухгалтерського обліку.