Бухгалтерський облік операцій з готівковою іноземною валютою

Банк Росії у зв'язку з прийняттям Положення від 26.03.2007 № 302-П «Про правила ведення бухгалтерського обліку в кредитних організаціях, розташованих на території Російської Федерації» випустив Вказівка від 25.09.2007 № 1887-У "Про внесення змін до Вказівка Банку Росії від 11 червня 2004 № 1446-У "Про порядок бухгалтерського обліку уповноваженими банками окремих видів банківських операцій та інших угод з готівковою іноземною валютою і валютою Російської Федерації, чеками (в тому числі дорожніми чеками), номінальна вартість яких зазначена в іноземній валюті, за участю фізичних осіб "». Розглянемо зміни в порядку обліку операцій з готівковою іноземною валютою

Вказівкою Банку Росії від 25.09.2007 № 1887-У (далі – Вказівка № 1887-У) внесено чимало змін до Вказівка Банку Росії від 11.06.2004 № 1446-У "Про порядок бухгалтерського обліку уповноваженими банками окремих видів банківських операцій та інших угод з готівковою іноземною валютою і валютою Російської Федерації, чеками (в тому числі дорожніми чеками), номінальна вартість яких зазначена в іноземній валюті, за участю фізичних осіб »(далі – Вказівка № 1446-У). Ці зміни грунтуються головним чином на нововведеннях, які встановлені Додатком 3 «Порядок визначення доходів, витрат, фінансових результатів та їх відображення у бухгалтерському обліку» до Правил ведення бухгалтерського обліку в кредитних організаціях, розташованих на території Російської Федерації, затвердженим Положенням Банку Росії від 26.03. 2007 № 302-П «Про правила ведення бухгалтерського обліку в кредитних організаціях, розташованих на території Російської Федерації» (далі – Правила № 302-П), в частині порядку формування регістрів аналітичного та синтетичного обліку фінансового результату поточного року.

Ads

Порядок обліку доходів та витрат за операціями купівлі і продажу іноземної валюти в готівковій формі і з чеками

Для ілюстрації змін розглянемо ряд нововведень, внесених до розділу 3 «Операції з готівковою валютою та чеками» Вказівки № 1446-У.

Підпункт 3.1.1 Вказівки № 1446-У, як і раніше присвячено відображенню в обліку покупки готівкової іноземної валюти за готівкову валюту Російської Федерації. Але порядок відображення таких операцій за рахунками бухгалтерського обліку c 1 січня 2008 іншою.

Підпункт 3.1.2 Вказівки № 1446-У, як і раніше присвячено відображенню в обліку продажу готівкової іноземної валюти за готівкову валюту Російської Федерації. Порядок відображення таких операцій за рахунками бухгалтерського обліку c 1 січня 2008 змінився.

Систематизуємо і дамо характеристику названим та інших змін глави 3 Вказівки № 1446-У.

Операції купівлі-продажу іноземної валюти в готівковій та безготівковій формах у п. 6 ст. 5 Федерального закону від 02.12.1990 № 395-1 «Про банки і банківську діяльність» визначаються як банківські операції. Відповідно до прийнятої Правилами № 302-П класифікації доходів і витрат у регістрах бухгалтерського обліку доходи та витрати від проведення операцій купівлі-продажу іноземної валюти в готівковій та безготівковій формах тепер належать до «доходах і видатках від банківських операцій та інших угод».

Якщо до 1 січня 2008 року облік доходів та витрат за операціями з іноземною валютою відображався на окремих рахунках другого порядку 70103 і 70205 (доходи / витрати за операціями з іноземною валютою, чеками, в тому числі дорожніми чеками, номінальна вартість яких зазначена в іноземній валюті) , то після вступу в силу Правил № 302-П доходи і витрати від операцій з іноземною валютою відображаються на рахунках з обліку фінансового результату поточного року 70601 «Доходи» і 70606 «Витрати».

У Звіті про прибутки та збитки фінансовий результат (прибутки і витрати) за операціями купівлі-продажу іноземної валюти будуть відображатися за відповідним символів, передбаченим у розділах цього звіту (Додаток 4 до Правил № 302-П).

Так, доходи і витрати, що виникають у вигляді курсових різниць по операціях з готівковою іноземною валютою і валютою Російської Федерації, чеками, номінальна вартість яких зазначена в іноземній валюті, відображаються за балансовими рахунками 70601 «Доходи» і 70606 «Витрати» по відповідним символів доходів ( 12201) і витрат (22 101). Ці символи мають, відповідно, назви: «Доходи від купівлі-продажу іноземної валюти в готівковій та безготівковій формах» і «Витрати з купівлі-продажу іноземної валюти в готівковій та безготівковій формах».

Термін «реалізована курсова різниця» замінений у Зазначенні № 1446-У на «курсову різницю». Виняток слова «реалізована» з Вказівки № 1446-У не є нововведенням. Це лише уточнення не зовсім коректного найменування курсової різниці, що виникає при проведенні операцій з готівковою іноземною валютою.

Визначення курсових різниць (для різних видів операцій), що виникають при проведенні угод купівлі-продажу іноземної валюти, наведені в п. 4.6 Додатка 3 до Правил № 302-П:

  • «Різниця між курсом угоди і офіційним курсом на дату здійснення операції» (для операцій купівлі-продажу іноземної валюти за рублі в готівковій та безготівковій формах);
  • «Різниця між гривневими еквівалентами відповідних іноземних валют за їх офіційним курсом на дату здійснення операції» (для операцій купівлі-продажу іноземної валюти за іншу іноземну валюту у готівковій та безготівковій формах, – такі операції називаються в Правилах № 302-П конверсійними).

Поняття «нереалізованою» курсової різниці, як і раніше, характеризує особливість вчинення термінових угод.

Фінансовий результат по операціях з пошкодженими грошовими знаками з 1 січня 2008 року також відображається за рахунками 70601 «Доходи», 70606 «Витрати» (символи 12201 і 22101 відповідно).

Вказівкою № 1887-У також виключається термін «рублі» по відношенню до особових рахунках, використовуваним для відображення доходів і витрат по операціях з готівковою валютою та чеками. Це і зрозуміло. Адже згідно з п. 9.1 Додатка 3 до Правил № 302-П «аналітичний облік на рахунках з обліку доходів і витрат ведеться тільки у валюті Російської Федерації». Рублевий еквівалент суми відповідної іноземної валюти відбивається на відповідному особовому рахунку за офіційним курсом Банку Росії на дату визнання доходу або витрати.

Порядок обліку комісійної винагороди, що стягується з операцій з готівковою валютою та чеками

У п. 4.1 глави 4 Вказівки № 1446-У (у новій редакції) визначено: «Віддзеркалення по рахунках бухгалтерського обліку і символів звіту про прибутки та збитки комісійної винагороди, що стягується у готівковій валюті Російської Федерації або в готівковій іноземній валюті за операціями з готівковою валютою і чеками, здійснюється відповідно до додатка 3 до Положення Банку Росії № 302-П ». Раніше імперативно такий порядок був встановлений главою 4 Вказівки № 1446-У.

В обліковій політиці банкам необхідно самостійно вказати відповідні проводки з огляду на таке.

Комісійна винагорода згідно з п. 2.6 Додатка 3 до Правил № 302-П визначається як «плата за виконання операцій, операцій і надання послуг» і «в залежності від виду і характеру операцій» підрозділяється на дві частини: «дохід від банківських операцій та інших угод »і« операційний дохід ».

Комісійні винагороди, що стягується-мі за операціями з готівковою валютою та чеками, розглядаються Правилами № 302-П як доходи від розрахунково-касового обслуговування (п. 4.5 Додатка 3 до Правил № 302-П) і відображаються в обліку за рахунком 70601 «Доходи» , символ 12102 «Винагорода за розрахункове і касове обслуговування».

Порядок відображення в обліку виявлених надлишків або нестач готівкової іноземної валюти і валюти Російської Федерації

При класифікації доходів і витрат у регістрах бухгалтерського обліку Банк Росії до числа інших доходів і витрат, отриманих внаслідок порушень умов, пов'язаних із здійсненням кредитної організацією своєї діяльності, відніс фінансові результати від оприбуткування надлишків і списання недостач.

Відповідно до Вказівкою № 1887-У виявлені надлишки готівкової іноземної валюти і валюти РФ в бухгалтерському обліку відображаються за кредитом рахунка 70601 «Доходи», символ 17304 «Від оприбуткування надлишків готівки».

Виявлені надлишки матеріальних цінностей тепер будуть відображатися в обліку на окремому символі 17303 «Від оприбуткування лишків матеріальних цінностей». Але порядок відображення в обліку лишків матеріальних цінностей не регулюється Вказівкою № 1446-У.

Якщо стягнути за рахунок винної особи нестачі готівки неможливо, то вони обліковуються як витрати кредитної організації за дебетом рахунка 70606 «Витрати», символ 27303 «Від списання нестач готівки, сум за що мають ознаки підробки грошових знаків» (назва символу в редакції Вказівки Банку Росії від 11.10.2007 № 1893-У). В аналогічному випадку недостачі матеріальних цінностей відображаються за символом 27302 «Від списання нестач матеріальних цінностей» у складі інших витрат, що відносяться до інших.

Раніше встановлені вимоги щодо відкриття окремих особових рахунків в аналітичному обліку за лишків, недостач готівки, матеріальних цінностей, за неплатіжні грошовим знакам (по кожному касиру, матеріально відповідальній особі) Правилами № 302-П не передбачені.

Правилами № 302-П щодо аналітичного обліку таких операцій необхідність відкриття окремих особових рахунків передбачена лише в розрізі символів 17303, 17304 і 27302, 27303. Кредитні організації повинні самостійно визначити необхідність і порядок відкриття додаткових особових рахунків. Відображаються названі доходи і витрати у фактичних сумах на дату виявлення.